WIEK MESJANISTYCZNY WIEKI PRZYSZŁE
     TRZECI ŚWIAT, świat, który będzie trwał wiecznie. Będzie on miał nowe niebiosa, władze duchowej kontroli - Jezusa i Jego wiernych naśladowców (Dan. 12:3; Mal. 4:2; Mat. 13:43; 1 Kor. 15:41; Obj. 22:16).
     Nowe niebiosa - niebiosa przyszłego świata - będą różniły się od starych pod bardzo ważnymi i zasadniczymi względami. Będą one świeciły czystym światłem prawdy, lecząc symboliczną ziemię ówczesnych czasów, usuwając zmorę ignorancji, błędu, grzechu i wszystkie inne skutki klątwy, takie jak choroby, ból, smutek, wzdychanie, płacz, łzy, nieszczęścia, głód, zarazy, śmierć i grób (Mal. 4:2; Mat. 13:43; Iz. 65:17-25; Obj. 21:1-7; 22:1-3; Iz. 35:1-10). Jezus i Jego Kościół, napełnieni Boską miłością wystarczającą do uleczenia rodziny ludzkiej i obdarzeni Boską mocą i mądrością niezbędną dla podniesienia rodzaju ludzkiego, a także przesiąknięci sprawiedliwością Jehowy, konieczną u władców ludzkości dla dobra poddanych - będą posiadać zalety potrzebne do wiernej i pełnej miłosierdzia służby leczenia chorób przekleństwa i doskonałego zaspokajania wszelkich potrzeb rodziny ludzkiej. Pod ich dobroczynnymi rządami rodzaj ludzki zostanie podniesiony do ludzkiej doskonałości i warunków Edenu, w miarę jak będzie posłuszny sprawiedliwym, pełnym miłości i mądrości zarządzeniom nowej ziemi ustanowionej przez Chrystusa i Kościół wśród całej ludzkości - zarówno zmarłych, jak i żyjących (Ps. 22:30; 86:9; Iz. 29:18,24; 35:10; Rzym. 14:9; Filip. 2:9-11).
     Nowa ziemia - ziemia trzeciego świata, przyszłego świata - będzie składać się ze społeczeństwa ludzkiego zorganizowanego na podstawie prawdy, sprawiedliwości i miłości, w kontraście do błędnych, niesprawiedliwych i samolubnych rządów obecnej złej ziemi (Jer. 31:31-34; Iz. 35:4-10). Jądrem tej nowej ziemi będą Starożytni i Młodociani Godni (Joela 2:28; Dan. 12:3). Wokół tych Godnych najpierw zbierze się Izrael, upokorzony i nawrócony do Chrystusa w ucisku Jakuba, tuż przed końcem fazy anarchii wielkiego ucisku (Jer. 30:7-9; Ezech. 38 i 39; Zach. 12:9-14). Przyjmie on nowe zarządzenia społeczne od klasy Chrystusa i wielce będzie przez nie błogosławiony. Wieści o tych rzeczach będą docierać do pogan, wyczerpanych, upokorzonych i wyciszonych uciskiem, którzy będą pragnąć ustanowienia u siebie tego samego porządku społecznego i których pragnienia pod tym względem zostaną spełnione (Iz. 2:2-4; 19: 23-25; Zach. 8:20-23; Agg. 2:7). Przez posłuszeństwo temu porządkowi społecznemu zarówno wszyscy Żydzi, jak i poganie będą błogosławieni i podnoszeni, aż w końcu społeczeństwo stopniowo dojdzie do doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. Pod koniec Tysiąclecia rodzaj ludzki przejdzie krótką próbę w celu sprawdzenia, czy jest godny wiecznego życia w tych doskonałych warunkach społecznych. Niewierni w tej próbie zostaną odcięci we wtórej śmierci - wiecznym zniszczeniu (Obj. 20:7-9; Dz.Ap. 3:23; 2 Tes. 1:9; Ps. 145:20; Przyp. 2:22), natomiast wierni dostąpią przywileju wiecznego cieszenia się nową ziemią (Przyp. 2:21; Iz. 66:22; 2 Piotra 3:13; Ps. 37:9-11,29). W wyniku tego w niekończących się wiekach trzeciego świata, jakie nastąpią po Tysiącleciu, nowe niebiosa i nowa ziemia i wszyscy w nich się znajdujący będą wielbić Boga (Obj. 5:13).A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

               W ten sposób Bóg, poprzez Swój plan działający w trzech dyspensacjach, światach Biblii, wyjdzie z konfliktu z szatanem jako niekwestionowany Zwycięzca, niszcząc wszelkie zło i wszystkie niepoprawnie złe istoty i doprowadzając wiernych do wiecznej doskonałości - niektórych na różnych poziomach istnienia w niebie jako nowe niebiosa, a innych, doskonałe istoty ludzkie, na ziemi jako doskonałą ziemię, w której na wieki mieszkać będzie sprawiedliwość (2 Piotra 3:13).Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

                    List wtóry św. Piotra (II. Petri) 3:13
   
   
Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka.

    Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.
                            Izajasz (Esaias) 65:17

   
Albowiem oto Ja tworzę niebiosa nowe, i ziemię nową, a nie będą wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią na serce.

    For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind.