1-sza DYSPENSACJA P I E R W S Z Y Ś W I A T 2 P I O T R A 3 : 6 CHRONOLOGIA BIBLIJNA 2-ga DYSPENSACJA „TERAŹNIEJSZY WIEK ZŁY” 2 PIOTRA 3:7 3-cia DYSPENSACJA PRZYSZŁE WIEKI 2 PIOTRA 3:13 WIEK TYSIĄCLECIA DZ.AP.3:19-21 3129 1000 1000 - DZIEŃ 1- ADAMA lat go 2000 24 72 2170 2045 18 13 WIEK PATRIARCHÓW 1575 1615 PIRAMIDA W GIZIE 2520 lat „SIEDEM CZASÓW” WIEK ŻYDOWSKI 1813 p.n.e. + 33 n.e.=1845 lat CZĘŚĆ „DWÓJNASOBU” I 1119 3000 606 536 4000 29 70 4126 33 5000 539 WIEK EWANGELII 33+1878=1845 lat CZĘŚĆ”DWÓJNASOBU” II 2520 lat „SIEDEM CZASÓW WIĘCEJ” 1000 lat-DZIEŃ ADAMA II-go + 40 lat OKRES PRÓBY 6000 1874 7000 POWSTANIE PAPIESTWA 1260 dni 1799 1290 dni 1829 1335 dni 1874 Dan. 12:12; 4 Moj.14:31; Efez. 4:5,6 1878 1914 PRZYMIERZE ABRAHAMA ŚMIERĆ JAKUBA 1000 1874 535 70 513 450 430 427 1656 40 OD STWORZENIA ADAMA DO POTOPU OD POTOPU DO PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO OD NARODZENIA JEZUSA DO ROKU 1874 OD ROKU 1874 DO ROKU 2874 OKRES KRÓLÓW OKRES SĘDZIÓW Dz.Ap. 13:20 OD PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO DO WYJŚCIA Z EGIPTU OD UWOLNIENIA Z NIEWOLI BABILOŃSKIEJ DO NARODZIN JEZUSA NIEWOLA BABILOŃSKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 1 51 x 49 = 2499 MIAŁO BYĆ 70 JUBILEUSZY 2 KRONIK 36:21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 OD SEDEKIASZA DO UWOLNIENIA Z BABILONU JERREMIASZ 25:17 POTOP ELIASZ 873-854 ELIZEUSZ 853-842 OZEASZ, AMOS 783-743 IZAJASZ, MICHEASZ 789-738 SOFONIASZ 639-638 NAHUM, ABAKUK, JEREMIASZ 609 EZECHIEL 597-587 ZACHARIASZ, AGGEUSZ 536-515 PODRÓŻ PO PUSZCZY 5 Mojżeszowa 29:5 ADAM 1 Mojżeszowa 5:3,5 930 130 SET 1 Mojżeszowa 5:6-8 912 ENOS 1 Mojżeszowa 5:9,11 905 105 90 KENAN 1 Mojżeszowa 5:12,14 910 70 MACHEL 1 Mojżeszowa 5:15,17 895 65 JARED 1 Mojżeszowa 5:18,20 962 162 ENOCH 365 ? 1 Moj. 5:21,23 MATUZALEM 1 Moj. 5:25,27 969 LAMECH 1 Moj. 5:28:32 777 65 187 182 NOE 1 Mojżeszowa 5:32 ; 7:6 950 500 SEM 1 Moj. 11:10,11 600 600 100 ARFACHSAD ARF. 1 Moj. 11:12 438 35 SELECH SEL. 1 Moj. 11:15 433 30 HEBER HEB. 464 1 Moj. 11:16,17 34 PELEG, PALEG PAL. 239 1 Moj. 11:18,19 30 REHU REH. 239 1 Moj. 11:20,21 32 SARUG SAR. 230 1 Moj. 11:22,23 30 NACHOR NAC. 148 1 Moj. 11:24,25 29 TARE 205 1 Moj. 11:26,32 130 ABRAHAM 175 1 Moj. 25:7 100 IZAK 180 1 Moj. 35:28,29 JAKUB 60 147 1 Moj. 47:28,29 51 LEWI 137 2 Moj. 6:16 45 110 JÓZEF 91 120 MOJŻESZ MOJ. 110 JOZUE 1 Moj. 50:26 5 Moj. 54:7 Sędziów 2:6-8 ROZPOCZĘTO OBCHODZIĆ JUBULEUSZE 1575 OKRES SĘDZIÓW IZRAELSKICH OSTATNI JUBILEUSZ OBCHODZONO 626 OKRES PANOWANIA KRÓLÓW IZRAELSKICH 19 x 50 = 950 JOZUE OTONIJEL W NIEWOLI MOABSKIEJ AOD DEBORA BARAK W NIEWOLI MADYJAŃ- SKIEJ GEDEON ABIMELECH TOLA JAIR W NIEWOLI AMMONIT- ÓW JEFTE ABESAN ELON ABDON W NIEWOLI FILISTYŃS- KIEJ SAMSON HELI SAMUEL 450 Dz. Ap. 13:20 SAUL DAWID SALOMON ROBOAM ABIJASZ AZA JOZAFAT JORAM OCHOZJASZ ATALIJA JOAZ AMAZYJASZ UZYJASZ JOATAM ACHAZ EZECHYJASZ MANASES AMON JOZYJASZ JOAKIM SEDEKIASZ 513

                          Psalmów (Psalmi) 90:1
     Pierwej niżli góry stanęły i niżliś wykształtował ziemię, i okrąg świata, oto zaraz od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem.
     Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.

                             Danijel (Daniel) 2:21
     On sam odmienia czasy i chwile; zrzuca królów i stanowi królów; daje mądrość mądrym, a umiejętnym rozum;
     And he changeth the times and the seasons: he removeth kings, and setteth up kings: he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding:
(UWAGA. Wykres można powiększać naciskając klawisz Ctrl i kręcąc jednocześnie kółkiem myszki)
    CHRONOLOGIA jest konieczną podstawą w badaniu proroczych okresów. W pierwszym rzędzie musimy upewnić się co do czasu, w którym żyjemy. Aby tego dokonać, musimy dysponować wiarygodnymi datami w celu przeprowadzenia obliczenia. Z tego powodu najpierw zajmujemy się tu chronologią, której liczenie, aby mogła stanowić całość, powinno się rozpocząć od stworzenia człowieka.
     Różnie określa się długość okresu czasu, jaki upłynął od stworzenia człowieka. Pomiędzy tymi, którzy uznają świadectwo Biblii, mogą występować jedynie niewielkie różnice zdań. Jednak przypuszczenia tych, którzy Biblię odrzucają, różnią się od siebie ogromnie, od dziesięciu tysięcy do wielu setek tysięcy lat.
     Z chronologią rzecz ma się podobnie jak z historią. Oprócz Biblii nie ma żadnego innego sposobu zbadania chronologii świata przed rokiem 776 p.n.e.
      Wiele tak zwanych historii starożytnych obfituje w fantazje i mity do tego stopnia, że nie mają one żadnej wartości jako źródło danych chronologicznych. Aby to wykazać, cytujemy urywek z Encyklopedii Amerykańskiej, spod hasła chronologia:
     "Historia wszystkich narodów starożytnych, z wyjątkiem żydowskiego, prowadzi nas do mitycznych okresów sprzed tysięcy i milionów lat; nawet jeśli zapiski przyjmują wygląd historyczny, to niezgodności, jakie tam istnieją, są ogromne. Teksty napisów z Babilonii, Asyrii i Egiptu zawierają informacje zapisane dawno nie używanymi znakami, w dawno wymarłych językach. Daty rzymskie i greckie stają się wiarygodne począwszy od pierwszej olimpiady, tj. od roku 776 p.n.e. i ustanowienia Konsulatu w roku 510 p.n.e. Daty poprzedzające te wydarzenia mają charakter raczej tradycyjny i legendarny. Pisma Herodota są cennym źródłem informacji jedynie o datach z jego czasów, tj. około roku 450 p.n.e. i 100 lub 200 lat wcześniej".
     Biblia - dana nam przez Boga historia pierwszych trzech tysięcy lat - jest jedyną księgą na świecie, która dostarcza jasnej i spójnej historii ludzkości aż do momentu, kiedy świecka historia staje się wiarygodna. Rozpoczyna ona od Adama - pierwszego człowieka wspomnianego w historii i starożytnych napisach, którego imię, data stworzenia i śmierci zostały zanotowane. Imiona i lata życia kolejnych jego potomków dadzą się dokładnie prześledzić na przestrzeni prawie czterech tysięcy lat. Jak się przekonamy, zapis Biblii sięga pierwszego roku Cyrusa, 536 r. p.n.e. Data ta jest ogólnie ustalona i przyjęta. W tym punkcie biblijna nić chronologiczna się urywa. Jest to punkt, w którym świecka historia jest wiarygodna. W ten sposób Bóg zabezpieczył jasny i spójny zapis historyczny aż do czasu obecnego. Za pośrednictwem proroctw Biblia mówi o zakończeniu historii świata i nastaniu "restytucji wszystkich rzeczy" przy końcu siódmego tysiąclecia, gdy rozpocznie się nowa era wiecznych błogosławieństw. A zatem, Biblia jest jedynym na świecie dokumentem przedstawiającym panoramę całej historii ludzkości. Prowadzi nas od raju utraconego z Księgi Rodzaju do raju odzyskanego z Objawienia, wytyczając drogę rodzaju ludzkiego do wieczności. Historia i proroctwa biblijne rozpatrywane łącznie, tworzą panoramiczny widok na cały bieg wydarzeń od stworzenia i upadku człowieka aż po pojednanie i restytucję. Biblia jest więc wykresem historycznym.
     Dlatego możemy się spodziewać, że jedynie w Biblii znajdziemy zapisy, które uporządkują nie poukładane okresy i chronologiczne anomalia, dostrzegane już na pierwszy rzut oka w ludzkich kronikach. Rezultatem tego będzie wzajemna harmonia tych okresów i ich obraz zgodny z rzeczywistością.
     Przedstawiamy dowód na to, że od czasu stworzenia Adama do roku 1873 n.e. upłynęło sześć tysięcy lat. Choć Biblia nie zawiera żadnego bezpośredniego oświadczenia, że siódmy tysiąc lat będzie epoką rządów Chrystusa, czyli wielkiego Sabatowego Dnia Restytucji świata, to jednak prawo i tradycja Izraela daje nam logiczne podstawy by tak sądzić. Prawo dane Izraelowi, ludowi obrazowemu, nakazywało, by po sześciu dniach pracy i trudu miał miejsce jeden dzień przeznaczony na to, by każdy odnowił swe siły i odpoczął od codziennych zajęć. Prawo to zdaje się dobrze ilustrować sześć tysięcy lat, w ciągu których całe stworzenie trudziło się i wzdychało w niewoli grzechu i śmierci (Rzym. 8:22), w bezowocnym usiłowaniu wyzwolenia się. Widzimy tam też obraz wielkiego Dnia Tysiącletniego, w którym wszyscy spracowani i obciążeni mogą przyjść do Chrystusa Jezusa, pasterza i biskupa ich dusz, i w nim znaleźć odpocznienie, odnowienie i restytucję. W Dniu tym, przez zasługę drogocennej krwi Chrystusa, mogą znaleźć pokutę i odpuszczenie grzechów. W obrazowym dniu siódmym Pan zapytał człowieka chromego: "Czy chcesz abym cię uzdrowił?" I w odpowiedzi na jego wierność i posłuszeństwo dał mu siłę, by powstał, wziął swe łoże i chodził (zob. Jan 5:6-9; Mat. 12:10, 13; Jan 7:23; Łuk. 13:11-16; 14:1-5). Podobnie w wypełnieniu się obrazowego Sabatu, w Tysiącleciu, oznajmione będzie całemu światu, że każdy, "kto chce", może otrzymać wieczne życie i zdrowie, jeśli podąży drogą wiary i posłuszeństwa.
     Nie wolno nam przeoczyć tego, że określenie "dzień" nie jest jednoznacznie sprecyzowane, i że oznacza jedynie okres czasu o różnej długości. Apostoł Piotr zasugerował, że siódmy tysiąc lat historii świata będzie siódmym dniem według Boskiego sposobu liczenia. Mówi on mianowicie: "Niech to jedno, moi umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień - a dzień Pański nadejdzie..." - 2 Piotra 3:8-10 (NB).
     Rozwój wydarzeń w dzisiejszym świecie i jego ogólny stan wcale nie stoi w sprzeczności z tym, czego powinniśmy oczekiwać, chociaż obecne wydarzenia na świecie i jego ogólny stan są pod wieloma względami niepożądane w oczach tych, którzy miłują prawo, porządek i pokój. Od r. 1873 następuje gwałtowny rozwój socjalizmu, nihilizmu i komunizmu, które za cel stawiają sobie obalenie istniejących zwierzchności i ponowne rozdzielenie bogactw świata. Wolni od wielkiego strachu będą jedynie ci, którzy, żyjąc w tym czasie, zrozumieją, że nadchodząca anarchia i ucisk są Bożymi środkami ustanowienia jeszcze doskonalszego prawa i porządku oraz bardziej trwałego pokoju.
     Przedstawiona poniżej chronologia harmonizuje różne proroctwa dotyczące Królestwa Chrystusowego i jego ustanowienia poprzez wskazanie na czas oraz kolejność poszczególnych elementów. Chronologia jest trzonem, na którym umieszczone są punkty czasowe wskazane przez proroctwa.
                                                                                                                                    SKRÓCONY WYKAZ CHRONOLOGICZNY
                                                                                                                                 DO ROKU 6000 OD STWORZENIA CZŁOWIEKA
     Poniższy wykaz okresów chronologicznych można nazwać chronologią biblijną, ponieważ kierujemy się wyłącznie Biblią aż do pierwszego roku Cyrusa, czyli roku 536 p.n.e. Ta data jest już gruntownie potwierdzona i ogólnie uznana przez historyków. Linia chronologii biblijnej urywa się w tym punkcie, wprowadzając nas w początek okresu, w którym historia świecka zaczyna być wiarygodna. Fakt ten sam w sobie stanowi wyraźny dowód Boskiej opatrzności i kierownictwa. Bóg niesie nam pomoc jedynie wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie dać sobie rady sami.
                                                                                                                                     Od stworzenia Adama
                                                                                                                                 Do zakończenia potopu                                 1656 lat
                                                                                                                                 Stąd do przymierza z Abrahamem                   427 lat
                                                                                                                                 Stąd do wyjścia z Egiptu i dania Zakonu           430 lat
                                                                                                                                 Stąd do podziału Ziemi Chananejskiej                46 lat
                                                                                                                                 Okres Sędziów                                               450 lat
                                                                                                                                 Okres Królów                                                 513 lata
                                                                                                                                 Okres spustoszenia                                          70 lat
                                                                                                                                 Stąd do r. 1 p.n.e.                                           536 lat
                                                                                                                                 Stąd do r. 1873                                             1872 lata
                                                                                                                                          Razem                                                6000 lat
     Przeanalizujemy teraz oddzielnie każdy z powyższych okresów, w kolejności wyżej wskazanej, aż do rządów Cyrusa.

Chronologia okresu od stworzenia Adama aż do dnia wyschnięcia wód potopu.
"Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna (...) i nazwał go Set" - 1 Mojż. 5:3.                           130 lat
"Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza" - 1 Mojż. 5:6                                                                 105 lat
"Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana" - 1 Mojż. 5:9                                                    90 lat
"Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela" - 1 Mojż. 5:12                                                70 lat
"Mahalalel żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jareda" - 1 Mojż. 5:15                                            65 lat
"Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Enocha" - 1 Mojż. 5:18                                        162 lata
"Enoch żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Matuzalema" - 1 Mojż. 5:21                                        65 lat
"Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha" - 1 Mojż. 5:25                          187 lat
"Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe" - 1 Mojż. 5:28              182 lata
"A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi." - 1 Mojż. 7:6                                           600 lat

Razem, od stworzenia Adama aż do dnia, gdy wyschły wody potopu - 1 Mojż. 8:13                  1656 lat

Okres od potopu do przymierza z Abrahamem, zawartego po śmierci Tarego, ojca Abrahama.
"Sem (...) zrodził Arfachsada w dwa lata po potopie" - 1 Mojż. 11:10                                             2 lata
"Gdy Arfachsad miał trzydzieści pięć lat, zrodził Selecha" - 1 Mojż. 11:12                                   35 lat
"Gdy Selech miał trzydzieści lat, zrodził Hebera" - 1 Mojż. 11:14                                                30 lat
"Gdy Heber miał trzydzieści cztery lata, zrodził Pelega" - 1 Mojż. 11:16                                      34 lat
"Gdy Peleg miał trzydzieści, zrodził Rehu" - 1 Mojż. 11:18                                                         30 lat
"Gdy Rehu miał trzydzieści dwa lata, zrodził Saruga" - 1 Mojż. 11:20                                          32 lata
"Gdy Sarug miał trzydzieści lat, zrodził Nachora" - 1 Mojż. 11:22                                                30 lat
"Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, zrodził Tarego" - 1 Mojż. 11:24                                 29 lat
"Tare żył dwieście pięć lat i umarł (...)" 1 Mojż. 11:32                                                                205 lat

                                                                                                  Razem                                427 lat

Okres od przymierza z Abrahamem, aż do dania Zakonu.
     Paweł oznajmia nam, że okres ten trwał 430 lat (Gal. 3:17). W przymierzu tym zawierała się obietnica odziedziczenia Chanaanu w wieczne posiadanie. Mimo że owo przymierze było potwierdzone wiele razy Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi, to było ono zawsze jednym i tym samym przymierzem (zob. 1 Mojż. 12:7-8; 13:14-18; 26:3,4; 35:9-12; 46:2-4; 50:24). Przy porównaniu 1 Mojż. 12:1-5,7 z wersetem Dzieje Ap. 7:2-5 zauważyć można, że przymierze to zostało ustanowione zgodnie z uprzednią obietnicą. Nastąpiło to, gdy tylko Abraham dostosował się w pełni do warunków otrzymania tej obietnicy, tzn., kiedy tylko wszedł do Ziemi Chananejskiej. A stało się to zaraz po śmierci jego ojca, który umarł w Haranie, w drodze do Chanaanu. Możemy więc ustalić czas zawarcia przymierza - wkrótce po śmierci Tarego - zgodnie z określeniem Szczepana. Natomiast na podstawie oznajmienia Pawła dowiadujemy się, że Zakon nastał po 430 latach od zawarcia przymierza.

Okres od wyjścia z Egiptu do podziału Ziemi Chananejskiej pomiędzy plemiona Izraela
     Po czterdziestu latach izraelskiego "dnia pokuszenia na puszczy" (5 Mojż. 8:2; Ps. 95:8-10; Hebr. 3:8-9) nastąpił okres sześciu lat wojny w Ziemi Chananejskiej i podziału ziemi pomiędzy plemionami izraelskimi. Jeden rok, jeden miesiąc i pięć dni minęło od ich wyjścia z Egiptu do opuszczenia puszczy Synaj i udania się w stronę puszczy Faran (4 Mojż. 33:3; 10:11-13). I właśnie wtedy z Kades-Barne na puszczy Faran zostali wysłani szpiedzy (4 Mojż. 13:3-26; 32:8-13). W czasie podziału ziemi (Joz. 11:23; 10:42) jeden z nich, Kaleb, powiedział, gdy miał otrzymać swoją część: "Czterdzieści mi lat było, gdy mnie słał Mojżesz, sługa Pański, z Kades Barny ku przeszpiegowaniu ziemi, i odniosłem mu tę rzecz, (...) A teraz oto przedłużył żywota mego Pan, jako powiedział; już są czterdzieści i pięć lat od onego czasu, jako to mówił Pan do Mojżesza, a jako chodzili Izraelczycy po puszczy; a teraz oto ja dziś mam osiemdziesiąt i pięć lat" - Joz. 14:7,10. Zauważamy tu, że zgodnie ze stwierdzeniem Jozuego czterdzieści pięć lat minęło od przeszpiegowania ziemi do jej podziału pomiędzy plemiona i trochę więcej niż rok od wyjścia z Egiptu do wysłania szpiegów. Otrzymujemy w ten sposób czterdzieści sześć pełnych lat z ułamkiem, które minęły od wyjścia z Egiptu do podzielenia ziemi. Czterdzieści lat z tego okresu zajęło narodowi izraelskiemu przechodzenie przez puszczę, co stwierdzone jest w wielu miejscach Pisma Świętego (szczególnie w Dziejach Ap. 7:36 i Hebr. 3:9). Pozostałe sześć lat aż do podzielenia ziemi zajęło podbijanie i przejmowanie obiecanej ziemi.

Okres Sędziów.
     Kolej na najtrudniejszą część chronologii, tj. na okres od podziału ziemi do pomazania Saula na króla. Zwykle okres ten nazywa się Okresem Sędziów, mimo że ta funkcja nie była zawsze wykonywana w ciągu tego czasu. Zapis z Księgi Sędziów i 1 Samuelowej mówi o dziewiętnastu okresach, które łącznie trwały około czterysta pięćdziesiąt lat. Jednak są one nie połączone, rozerwane, zachodzą na siebie i są tak splątane, że nie moglibyśmy wyciągnąć żadnego sprecyzowanego wniosku i musielibyśmy uznać, tak jak inni, że nic pewnego nie uda się ustalić w tej sprawie. Jednak Nowy Testament uzupełnia ten brak. Paweł oznajmia, że po tym jak Bóg podzielił ziemię pomiędzy naród izraelski przez losy, "około [podczas] czterysta i pięćdziesiąt lat dawał im sędziów, aż do Samuela proroka. A onego czasu prosili o króla i dał im Bóg Saula" - Dzieje Ap. 13:19-21.
      Greckie słowo przetłumaczone na około w powszechnym przekładzie Biblii to hos. Ma ono znaczenie słowa podczas lub przez . Ten sam pisarz używa go w trzech innych miejscach i przetłumaczone jest ono na podczas gdy (Dzieje Ap. 1:10; 10:17; Łuk. 24:32). Lepszym tłumaczeniem zacytowanych słów byłoby: "przez czterysta pięćdziesiąt lat dawał im sędziów". Manuskrypt Syriacki właśnie w ten sposób to oddaje: "a przez czterysta pięćdziesiąt lat dawał im sędziów, aż do Samuela proroka" - ostatniego z "sędziów".

Okres Królów
Rządy Saula         Dzieje Ap. 13:21                                                                 40 lat
Dawid rządził        1 Kron. 29:27                                                                      40 lat
Salomon               2 Kron. 9:30                                                                       40 lat
Roboam                2 Kron. 12:13                                                                     17 lat
Abijasz                 2 Kron. 13:2                                                                         3 lata
Aza                      2 Kron. 16:13                                                                      41 lat
Jozafat                  2 Kron. 20:31                                                                     25 lat
Joram                   2 Kron. 21:20                                                                       8 lat
Ochozjasz            2 Kron. 22:2                                                                         1 rok
Atalija                   2 Kron. 22:12                                                                       6 lat
Joaz                     2 Kron. 24:1                                                                       40 lat
Amazyjasz            2 Kron. 25:1                                                                       29 lat
Uzyjasz                2 Kron. 26:3                                                                       52 lat
Joatam                 2 Kron. 27:1                                                                       16 lat
Achaz                  2 Kron. 28:1                                                                       16 lat
Ezechyjasz          2 Kron. 29:1                                                                        29 lat
Manases              2 Kron. 33:1                                                                        55 lat
Amon                   2 Kron. 33:21                                                                        2 lata
Jozyjasz               2 Kron. 34:1                                                                        31 lat
Joakim                 2 Kron. 36:5                                                                        11 lat
Sedekijasz           2 Kron. 36:11                                                                       11 lat
                                                                                     
                                                                                       Razem                   513 lat

Siedemdziesiąt lat spustoszenia
      W ten sposób dochodzimy do okresu spustoszenia ziemi, który trwał siedemdziesiąt lat i zakończył się przyprowadzeniem ludu z Babilonu, pierwszego roku Cyrusa, czyli w 536 r. p.n.e. (zob. 2 Kron. 36:20,23). Jest to data w pełni ustalona przez historię świecką i wraz z nią kończy się biblijna linia chronologiczna.

Okres od powrotu z niewoli babilońskiej do roku 1873 n.e.
      Okres od powrotu Żydów z Babilonu przy końcu siedemdziesięciu lat spustoszenia ziemi, czyli w pierwszym roku Cyrusa, aż do punktu chronologicznego znanego jako pierwszy rok naszej ery, nie jest omawiany przez historię biblijną. Mimo to, jak już wspomnieliśmy, historia świecka definitywnie określa długość tego okresu na 536 lat. Daty z tego okresu ustalił z uzasadnieniem Ptolemeusz, grecko-egipski uczony, który zajmował się geometrią i astronomią. Znajdują się one w tzw. kanonie Ptolemeusza i są ogólnie uznawane przez uczonych.
     W ten sposób otrzymaliśmy jasną i nieprzerwaną linię chronologiczną od stworzenia do początku ery chrześcijańskiej. Ogółem okres ten trwał 4128 lat, które dodane do 1872 lat ery chrześcijańskiej dają 6000 lat od stworzenia do roku 1873 n.e.