image/svg+xml Ostatni dzień życia Jezusa na Ziemi Doba - godziny 14 NISAN 4159 ROKU PO UPADKU ADAMA KONIEC POCZĄTEK 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Czwartek, 2 kwietnia, 33 rok naszej ery Piątek, 3 kwietnia, 33 rok naszej ery Działalność Jezusa w Wieczerniku ( 7 godzin ) Działalność Jezusa poza Wieczernikiem ( 14 godzin ) Czas uczty paschalnej łącznie z Ostatnią Wieczerzą (4 i 1/2 godziny)przeplatana bogatymi w treść słowami Jezusa Jan 13:1 - 16:33 SzczytdoświadczeńJezusaNowegoStworzenia Końcowe, bolesne godziny życia jezusa ( 12 i 3/4 ) Szczyt doświadczeń ludzkiej natury Jezusa Czas rozprawy sądowej Jezusa ( 6 i 3/4 ) godziny Jezus wisi na krzyżu ( 7 i 1/4 godziny ) Jezus żywy ( 6 godzin ) Jezus umarły( 1 i 1/4 godziny ) Mat. 26 : 40 Łuk. 22 : 59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 30 45 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 WIECZÓR I PÓŁNOC ŚCISŁA NOC WCZESNY RANEK MAT. 27:1 RANEK POŁUDNIE ŚCISŁY DZIEŃ WIECZÓR II WIECZÓR II PIotr i Janprzygotowują barankaMat. 14:13-16Łuk. 22:8-16Mat. :25:17-19 ZabiciebarankaMar. 14:12Łuk. 22:7Mat. 26:17 Jezus zasiadaz Apostołamido ucztypaschalnejMat. 26:20Łuk. 22:14Mar. 14:17 Jezus umywaApostołomnogiJan 13:4-12 Uczta PaschalnaŁuk. 22:15,16Mat. 26:21-25Mar. 14:18-21Jan 13:12-29 JudaszopuszczaWieczernikJan 13:30 JezusustanawiaOstatniąWieczerzęMat. 26:26-30Mar. 14:22-26Łuk. 22:19,20 Modlitwa ArcykapłańskaJan 17:1-26 Jezus z Apostołamiopuszcza WieczernikMat. 26:30Mar. 14:26 Jezus wogrodzieOliwnym.Trzykrotnamodlitwa.Krwawy pot.Mat. 26:36-48Mar. 14:32-42Łuk. 22:40-46 Jezus wdrodze doogroduOliwnegoJan 18:1 Scena wpałacu Kajfasza:nocneprzesłuchanieJezusa przedAnnaszem iKajfaszem iRadą (nie kompletną).Mat. 26:57-68Mar. 14:53-64Jan 18:19-24Scena na dziedzińcuPałacuKajfasza:Piotr trzyrazy zapiera się Jezusa.Mat. 26:69-75Mar. 14:66-72Łuk. 22:54-62 Judasz ze zgrają przychodzido ogrodu pojmać JezusaMat. 26:47-50Mar. 14:43-46Jan 18:3-9 Jezus wpodziemiachpałacu Kajfasza(gdzie czekał na zebranie sięSanhedrynu)wyszydzany przezsług arcykapłanazostaje opluty, policzkowany ibity pięściamiMat. 65:67,68Mar. 14:65Łuk. 22:63-65 Jezus prowadzonydo podziemiapałacu Kajfasza,spogląda na Piotra,który trzeci razzapiera się JezusaŁuk. 22:61 Piotr wojuje mieczemJan 18:10,11Mat. 26:51-53Mar. 14:47 Jezus przedSanhedrynemranne przesłuchanieJezusa izasądzenie gona śmierćMat. 27:1Mar.15:1Łuk. 22:66-71 Jezusprzyprowadzonyprzed Piłatapierwszy raz.Oskarżonyprzez arcykapłanówi uczonych wpiśmie.Mat. 27:11-18Mar. 14:1-5Łuk. 23:1-6 Piłat odsyłaJezusa do Heroda.Herod wraz z żołnierstwemswymwzgardza i wyśmiewa sięz JezusaŁuk. 23:7-12 Jezus ponownieprzed PiłatemŁuk. 23:13-25Mat. 27:20-26 PiłatostatecznieskazujeJezusana śmierćJan 19:18 Krzyżowanie Jezusa.Żołnierze dzielą sięszatami.Pierwsze słowa Jezusa:"Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią."Mat. 27:35Mar. 15:24,25Łuk. 23"33,34Jan 19:16,18 Żołnierze Piłatadokonują biczowaniaJezusa, bijątrzciną po głowie,pluja, policzkują.Mat. 27:27-30Łuk. 23-16Mar. 15:16-20Jan 19:2-3 Jezus w drodze na Golgotę.Łuk. 23:26-32Mat.27:31,32Mar. 15:21,22Jan 19:17 Jezys wyszydzanyMat. 27:39-43Mar. 15:29-32Łuk. 23:35-37 Drugie słowaJezusa:"ZaprawdępowiadamCi dziś, będzieszze mnaw raju."Łuk. 23:43 Łotr urągaJezusowiŁuk. 23:39 Trzecie słowaJezusa do matki:"Niewiasto, oto syn twój".Do ucznia:"Oto matka twoja".Jan 19:26,27 Palestynapogrążonaw ciemnościMat. 27:45Mar. 15:33Łuk. 23:44 Czwarte słowaJezusa: "Pragnę"Jan 19:28 Piąte słowaJezusa: "Boże mój,Boże mój, czemuśmnie opuścił".Mat. 27:46 SiódmesłowaJezusa:"Wykonałosię"Jan19:30Rozdarciezasłonyw Świątyni.Mat. 27:51Mar. 15:38 Szóste słowa Jezusa:"Ojcze, w ręcetwoje polecamducha mego"Łuk. 23:46 Józef z Arymateiprosi Piłata o ciałoJezusaMat. 27:57,58Mar. 14:42-45Łuk. 23:50-52Jan 19:38,39 Przebicie włoczniąboku JezusaJan 19:34 Józef z Arymatei i Nikodem zdejmująz krzyża ciało Jezusa i chowająw grobie.Mat. 27:59-60Mar. 15:46Łuk. 23:53,54Jan 19:40-42 Czas przygotowaniasię grabarzydo sabatuŁuk. 23:54 UWAGI: Autor szkicu nie twierdzi, że podany w nim czas wydarzeń, jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń tego dnia, ale wierzy, że to co podaje, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa. Odchylenia w podanym czasie wydarzeń mogą być w granicach 1+30 minut.

                               Ewangielija św. Marka (Marcus) 15:34
     A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi! Eloi! Lamma sabachtani, co się wykłada: Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?

     And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?
               Ewangielija św. Łukasza (Lucas) 23:46
     A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego; a to rzekłszy, skonał.
    
     And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Oskarżenia Żydów przeciwko Jezusowi:
1. że bluźnił
2. że czynił się królem żydowskim
3. że jest Chrystusem
4. że podburza lud
5. że zakazuje płacić podatki cesarzowi
6. że jest złoczyńcą
7. że czynił się Synem Bożym

Mat. 26:65, Mar.14:64
Mar. 15:12, Jan 19:12
Łuk. 22:67, 23:2
Łuk. 23:2,5,14
Łuk. 23:2
Jan 18:30
Jan 19:7
Rozpatrywanie sprawy oskarżenia Jezusa przed:
1. Annaszem
2. Kajfaszem
3. Rada (niekompletną)
4. Sanhedrynem
5. Piłatem
6. Herodem
7. Piłatem

Jan 18:13,19:23
Mat. 26:57, Jan 18:24
Mar.15:1, Mat. 27:1, Łuk. 22:66
Mar. 14:53
Mat. 27:2, Mar. 15:1, Łuk. 23:1, Jan 18:28
Łuk. 23:7
Łuk. 23:11
Kary stosowane wobec Jezusa:
1. opluty
2. bity pięściami
3. policzkowany
4. "Kollabiczein" *
5. Ubiczowany
6. Koronowany cierniem
7. Bity trzciną po głowie

Mat.25:67, Mar. 14:65
Mat.25:67, Mar. 14:65
Jan 18:22, 19:3
Mat. 26:68, Mar. 14:65, Łuk. 22:63, 64
Mat. 27:26, Mar. 15:15, Jan 19:1
Mat. 27:29, Mar. 15:17,18, Jan 19:2
Mat. 27:30, Mar. 15:9
* "Kollabiczein" - grecka nazwa zabawy dzieciecej u Żydów, którą w sposób bolesny i brutalny zastosowano do Jezusa.
Osoby szydzące z Jezusa ukrzużowanego:
1. Ci, którzy obok przechodzili
2. Lud, który się przypatrywał
3. Przedniejsi kapłani
4. Nauczeni w Piśmie
5. Starsi (przełożeni)
6. Złodzieje (zbójcy)
7. Żołnierze

Mar. 15:29
Łuk.23:35
Mat. 27:41
Mat. 27:41
Mat. 27:41, Łuk. 23:45
Mat. 27:44
Łuk. 23:36,37
Zdania Jezusa wypowiedziane na krzyżu:
1. "Ojcze, odpuść im bo nie wiedzą co czynią"
2. "Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju"
3. Do matki: "Niewiasto, oto syn twój", do ucznia: "Oto matka twoja"
4. "Pragnę"
5. "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił"
6. "Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego"
7. "Wykonało się"

Łuk. 23:34
Łuk. 23:43
Jan 19:26,27
Jan 19:28
Mat. 27:46
Łuk. 23:46
Jan 19:30
Miejsca w których Jezus przebywał:
1. Wieczernik
2. Ogród Getsemane
3. Pałac Kajfasza
4. Pałac Piłata
5. Pałac Heroda
6. Zamek Antonia
7. Golgota

Mar. 14:12-16, łuk. 22:7-13
Mat. 26:36, Mar. 14:32
Mat. 26:57,58; Łuk. 22:54; Mar. 14:53,54; Jan 18:13-15
Mat. 27:2, Mar. 15:1, Łuk. 23:1, Jan 18:28
Łuk. 23:7
Jan 19:13
Mat. 27:33,35; Mar. 15:22; Łuk. 23:33; Jan 19:17,18
Czynności dokonane na Jezusie:
1. Zdradzenie
2. Pojmanie
3. Sądzenie
4. Skazanie na śmierć
5. Ukrzyżowanie
6. Przbicie włócznią
7. Złożenie do grobu

Mat. 26:47,48; Mar. 14:43,44; Łuk. 22:47,48
Mat. 26.57; Mar. 14:46; łuk. 22:54; Jan 18:12
Mat. 26:59-66, 27:1,11-26; Mar..14:55-64
Mat. 26:66, 27:22,26; Mar. 14:64
Mat. 27:35; Mar. 15:24; Łuk. 23:33; Jan 19:18
Jan 19:34
Mat. 27:59,60; Mar. 15:46; Łuk. 23:53
image/svg+xml ttttt Tiszri Cheszwan Kislew Tewet Szwat Adar Nisan Ijar Siwan Tamuz Aw Elul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4159 rok po upadku Adama Ostatni chronologiczny rok życia Jezusa na Ziemi 1 Tiszri (25.09.32 r.n.e.) 14 Nisan (03.04.33 r.n.e.) 29 Eul (13.09.33 r.n.e.) 354 dni Poczatek roku Koniec roku